Center Devotional session Opening Prayer #

Om (x3) #

Gannaanaam Tvaa Ganna-Patim Havaamahe #

Kavim Kaviinaam-Upama-Shravastamam |

Jyessttha-Raajam Brahmannaam Brahmannaspata

Aa Nah Shrnnvan-Uutibhih Siida Saadanam ||

Prano Devi Saraswati Vajebhir Vajeni Vati

Dhinama Vitraya Vatu Ganeshaya Namaha

Saraswatai Namaha  Shri Gurubhyo Namaha 

Hari Hi Om

Gayatri Mantra  (x3) #

Om Bhur-Bhuvah-Svah | Tat Savitur Varenyam ||

Bhargo Devasya Dhimahi | Dhiyo Yo Nah Prachodayat ||

Sai Gayatri (x3) #

Om Sai Iswaraya Vidmahe Sathya Devaya Deemahi Tanna Sarva Prachodayat ||

Mahamrityunjaya Mantra (x3) #

Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam

Urvarukamiva Bandhanan Mrityor Mukshiya Maamritat

Om Shanti Shanti Shantih #