SRI SATHYA SAI ASHTOTTARA SHATHA NAMAVALI #

1. Aum Sri Bhagawan Sri Sathya Sai Babaya Namaha

2. Aum Sri Sai Sathya Swarupaya Namaha

3. Aum Sri Sai Sathya Dharma Parayanaya Namaha

4. Aum Sri Sai Varadaya Namaha

5. Aum Sri Sai Satpurushaya Namaha

6. Aum Sri Sai Sathya Gunatmane Namaha

7. Aum Sri Sai Sadhu Vardhanaya Namaha

8. Aum Sri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namaha

9. Aum Sri Sai Sarva Jnaya Namaha

10. Aum Sri Sai Sarva Jana Priyaya Namaha

11. Aum Sri Sai Sarva Shakthi Murtaye Namaha

12. Aum Sri Sai Sarveshaya Namaha

13. Aum Sri Sai Sarva Sanga Parithyagine Namaha

14. Aum Sri Sai Sarva Antharyaminey Namaha

15. Aum Sri Sai Mahimatmane Namaha

16. Aum Sri Sai Maheshwara Swarupaya Namaha

17. Aum Sri Sai Parthi Gramodbhavaya Namaha

18. Aum Sri Sai Parthi Kshetra Nivasine Namaha

19. Aum Sri Sai Yashakaya Shirdi Vasine Namaha

20. Aum Sri Sai Jodi Aadi Palli Somappaya Namaha

21. Aum Sri Sai Bhardwaja Rishi Gothraya Namaha

22. Aum Sri Sai Bhaktha Vatsalaya Namaha

23. Aum Sri Sai Apantaratmane Namaha

24. Aum Sri Sai Avatara Murtaye Namaha

25. Aum Sri Sai Sarva Bhaya Nivarine Namaha

26. Aum Sri Sai Apastambha Sutraya Namaha

27. Aum Sri Sai Abhaya Pradaya Namaha

28. Aum Sri Sai Ratnakara Vamshod Bhavaya Namaha

29. Aum Sri Sai Shirdi Sai Abheda Shaktyavataraya Namaha

30. Aum Sri Sai Shankaraya Namaha

31. Aum Sri Sai Shirdi Sai Murtaye Namaha

32. Aum Sri Sai Dwarakamayi Vasine Namaha

33. Aum Sri Sai Chitravathi Tata Puttaparthi Viharine Namaha

34. Aum Sri Sai Shakthi Pradaya Namaha

35. Aum Sri Sai Sharanagatha Tranaya Namaha

36. Aum Sri Sai Anandaya Namaha

37. Aum Sri Sai Ananda Daya Namaha

38. Aum Sri Sai Aartha Trana Parayanaya Namaha

39. Aum Sri Sai Anatha Nathaya Namaha

40. Aum Sri Sai Asahaya Sahayaya Namaha

41. Aum Sri Sai Loka Bhandhavaya Namaha

42. Aum Sri Sai Loka Raksha Parayanaya Namaha

43. Aum Sri Sai Loka Nathaya Namaha

44. Aum Sri Sai Deena Jana Poshanaya Namaha

45. Aum Sri Sai Murti Traya Swarupaya Namaha

46. Aum Sri Sai Mukthi Pradaya Namaha

47. Aum Sri Sai Kalusha Viduraya Namaha

48. Aum Sri Sai Karuna Karaya Namaha

49. Aum Sri Sai Sarvaadharaya Namaha

50. Aum Sri Sai Sarva Hrud Vasine Namaha

51. Aum Sri Sai Sarva Punya Phala Pradaya Namaha

52. Aum Sri Sai Sarva Paapa Kshaya Karaya Namaha

53. Aum Sri Sai Sarva Roga Nivarine Namaha

54. Aum Sri Sai Sarva Badha Haraya Namaha

55. Aum Sri Sai Anantha Nuta Kartrune Namah

56. Aum Sri Sai Adi Purushaya Namaha

57. Aum Sri Sai Adi Shakthaye Namaha

58. Aum Sri Sai Aparupa Shakthine Namaha

59. Aum Sri Sai Avyaktha Roopine Namaha

60. Aum Sri Sai Kama Krodha Dhwamsine Namaha

61. Aum Sri Sai Kanakambara Dharine Namaha

62. Aum Sri Sai Adbhuta Charyaya Namaha

63. Aum Sri Sai Apad Bhandhavaya Namaha

64. Aum Sri Sai Prematmane Namaha

65. Aum Sri Sai Prema Moortaye Namaha

66. Aum Sri Sai Prema Pradaya Namaha

67. Aum Sri Sai Priyaya Namaha

68. Aum Sri Sai Bhakta Priyaya Namaha

69. Aum Sri Sai Bhakta Mandaraya Namaha

70. Aum Sri Sai Bhakta Jana Hridaya Viharaya Namaha

71. Aum Sri Sai Bhakta Jana Hrudayalayaya Namaha

72. Aum Sri Sai Bhakta Paradhinaya Namaha

73. Aum Sri Sai Bhakthi Jnana Pradipaya Namaha

74. Aum Sri Sai Bhakthi Jnana Pradaya Namaha

75. Aum Sri Sai Sujnana Marga Darshakaya Namaha

76. Aum Sri Sai Jnana Swarupaya Namaha

77. Aum Sri Sai Geeta Bodhakaya Namaha

78. Aum Sri Sai Jnana Siddhi Daya Namaha

79. Aum Sri Sai Sundara Rupaya Namaha

80. Aum Sri Sai Punya Purushaya Namaha

81. Aum Sri Sai Phala Pradaya Namaha

82. Aum Sri Sai Purushottamaya Namaha

83. Aum Sri Sai Purana Purushaya Namaha

84. Aum Sri Sai Atitaya Namaha

85. Aum Sri Sai Kaalaatitaya Namaha

86. Aum Sri Sai Siddhi Rupaya Namaha

87. Aum Sri Sai Siddha Sankalpaya Namaha

88. Aum Sri Sai Aarogya Pradaya Namaha

89. Aum Sri Sai Anna Vastra Daya Namaha

90. Aum Sri Sai Samsara Dukha Kshaya Karaya Namaha

91. Aum Sri Sai Sarvaa Bhista Pradaya Namaha

92. Aum Sri Sai Kalyana Gunaya Namaha

93. Aum Sri Sai Karma Dhwamsine Namaha

94. Aum Sri Sai Sadhu Manasa Shobithaya Namaha

95. Aum Sri Sai Sarva Mata Sammataya Namaha

96. Aum Sri Sai Sadhu Manasa Parishodhakaya Namaha

97. Aum Sri Sai Sadhak Aanugraha Vata Vriksha Prathisthapakaya Namaha

98. Aum Sri Sai Sakala Samshaya Haraya Namaha

99. Aum Sri Sai Sakala Tatwa Bodhakaya Namaha

100. Aum Sri Sai Yogishwaraya Namaha

101. Aum Sri Sai Yogindra Vanditaya Namaha

102. Aum Sri Sai Sarva Mangala Karaya Namaha

103. Aum Sri Sai Sarva Siddhi Pradaya Namaha

104. Aum Sri Sai Aapanivarine Namaha

105. Aum Sri Sai Aarathi Haraya Namaha

106. Aum Sri Sai Shanta Murtaye Namaha

107. Aum Sri Sai Sulabha Prasannaya Namaha

108. Aum Sri Sai Bhagawan Sri Sathya Sai Babaya Namaha