Table of Contents

Shiva Upasana Mantra #

Om Shambhave Namah.

Namaste astu bhagavan vishveshvaraya mahadevaya tryambakaya tripurantakaya trikagni kalaya kalagnirudraya nilakanthaya mrutyunjayaya sarveshvaraya Sadashivaya shriman mahadevaya namah.

Om Nidhanapataye Namah

Nidhanapatantikaya Namah

Urdhvaya Namah Urdhvalingaya Namah

Hiranyaya Nama Hiranyalingaya Namah

Suvarnaya Namah Suvarnalingaya Nama

Divyaya Nama Divyalingaya Namah

Bhavaya Namah Bhavalingaya Namah

Sarvaya Namah Sarvalingaya Namah

Shivaya Namah Shivalingaya Namah

Jwalaya Namah Jwalalingaya Namah

Atmaya Namah Atmalingaya Namah

Paramaya Namah Paramalingaya Namah

Etath Somasya Suryasya Sarvalingaga

Sthapavati Panimantram Pavitram

Sadyo jatam prapadyami sadyojatayavai namo namah

Bhave bave naati bhave bhavasmamam bhavodbhavaya namah

Vama devava namo ivesthaya nama shresthaya namo

Rudraya nama kalaya nama kalavikaranava namo

Balavikaranaya namo balaya namo balapramathanaya namah

Sarva bhoota damanaya namo manonmanaya namah

Aghorebhyo thagorebhyo ghora ghora tharebhyah

Sarvebhya sarva sarvebhya namaste astu rudra rupebhya

Tat purshaya vidmahe mahadevaya dheemahi Tanno rudra prachodayaat

Eeshana sarva vidvanaam eeshwara sarva bhootanam

Brahmadhidati brahmanodhipati

Brahma shivome astu sada shivoham

Namo hiranya bahave hiranya varnyaya

Hiranya roopaya hiranya pataye

Ambikapataye umapataye pashupataye namo namah

Ruthagum sathyam para brahma purusham krishna pingalam

Urdhwretham virupaksham viswa rupaya vai namah

viswa rupaya vai namah om namah

sarvo vai rudrastasmai

rudraya namo astu | purusho vai rudrassanmaho namo namaH |

vishvam bhUtam bhuvanam chitram bahudha jaatam jaayamaanam

cha yat | sarvo hyeSha rudrastasmai rudraaya namo astu |

kadrudrAya prachetase mIDhuShTamAya tavyase | vo chema

shantamagum hrade| sarvo hyesha rudrastasmai rudraaya

namo astu ||

Om hara hara namah parvati pataye hara hara mahadev