Center Devotional session Closing Prayers #

Bhagawan Take Our Love Let It Flow To Thee #

Take Our Hands, Let Them Do, Thy Work Constantly

Take Our Souls Let Them Merge, In Thy Holy Light

Take Our Minds Make Them Pure, Perfect In Thy Sight

May Our Thoughts Born Of Thee, Be Guided From Above

Make Us All Bhagawan, Instruments Of Love.

Om Tat Sat Sri Narayana Sai, Purushotthama Guru Sai #

Siddha Buddha Sai, Skanda Vinaayaka, Savitha Paavaka Sai

Brahma Mazda Sai, Yahva Shakthi Sai, Esu Pitha Prabhu Sai

Rudhra Vishnu Sai, Ramakrishna Sai, Rahim Tao Sai

Vasudeva Go Viswaroopa Sai, Chidaananda Hari Sai

Advitheeya Sai, Akaala Nirbhaya Aatmalinga Shiva Sai Aatmalinga Shiva Sai

Food Prayer #

Om Brahmarpanam Brahma Havi: Brahmagno Brahmanahutam

Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samadina

Aham Vaishwanaro Bhootwa Praninam Dehah Ashrithaha

Prana Apana Samayuktaha Pachamyannam Chathurvidham

Om Shanti Shanti Shantihi

Shanthi Prayer #

Asatoma Sadgamaya

Thamaso Maa Jyothir Gamaya

Mrithyor Maa Amrutham Gamaya

Om Shanti Shanti Shantihi

Arathi #

Om Jaya Jagadheesa Harey Swami Sathya Sai Harey

Bhaktha Jana Samrakshaka  Bhaktha Jana Samrakshaka Parthi Maheshwara

Om Jaya Jagadheesa Harey


Sashi Vadhana Sree Karaa Sarva Praana Pathey,

Swami Sarva Praana Pathey

Aasritha Kalpa Latheeka Aasritha Kalpa Latheeka Aapadh Baandhavaa

Om Jaya Jagadheesa Harey


Maatha Pitha Guru Dhaivamu Mari Anthayu Neevey

Swami Mari Anthayu Neevey

Naadha Brahma Jagan Naatha Naadha Brahma Jagan Naatha Naagendra Shayanaa

Om Jaya Jagadheesa Harey


Omkaara Roopa Ojaswi Om Sai Mahadeva

Sathya Sai Mahadeva

Mangala Aarathi Anduko Mangala Aarathi Anduko Mandhara Giridhari

Om Jaya Jagadheesa Harey


Narayana Narayana Om  Sathya Narayana Narayana Narayana Om

Narayana Narayana Om  Sathya Narayana Narayana Om  Sathya

Narayana Narayana Om Om Jai Sad Guru Devaa (x3)

Om Shanti Shanti Shantihi


Samastha Lokah Sukhino Bhavantu  (x3)

Om Shanti Shanti Shantihi

Vibhuti Mantra #

Paramam Pavithram Baba Vibhuthim

Paramam Vichithram Leela Vibhuthim

Paramaartha Ishtaartha Moksha Pradhaanam

Baba Vibhuthim Idham Asrayami (x2)

JAI BOLO BHAGWAN SRI SATHYA SAI BABA KI JAI #